Home | kvizzzzzzzzz | logo,somato,oligo i tiflo | kohlearni implantat(CI) | S V J E Z E | zanimljive slike,intervjui.... | slike (uglavnom anatomija uha) | surdoaudiologija | knjiga ''zalbi'' i Forum | linkovi | neke informacije o mojoj malenkosti | vijesti | o velikim ljudima | ostecenja sluha | kontakt

dobrodosli na site surdoaudiologije

vijesti

NEWS I OBAVJESTENJA

RAD NASIH PROFESORA NA  PRVOM KONGRESU MEDICINE RADA BIH

 


AKUSTICKE KARAKTERISTIKE GLASA DJECE PREDSKOLSKOG UZRASTA KAO PREDUSLOV ZA USPJESNU PROFESIONALNU ORJENTACIJU
AliCiC S. 1, IliCkoviC M. 1, IbrahimagiC A. 2, HeDJever M. 3, SalihoviC N. 4.
1 Dom zdravlja Tuzla, Patologija glasa, govora i sluha, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Univerzitet u Tuzli DefektoloSki fakultet, Tuzla,Bosna i Hercegovina
3 SveuCiliSte u Zagrebu Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
4 Univerzitetsko KliniCki Centar Tuzla, Tuzla,Bosna i Hercegovina

Djeca predSkolskog uzrasta Cesto pogreSno upotrebljavaju ili prekomjerno upotrebljavaju fonatorni sistem Sto dovodi do poremeCaja glasa. Prevenciji poremeCaja glasa se ne posveCuje dovoljna paZnja, a predstavlja preduslov za uspjeSnu pofesionalnu orjentaciju i zapoSljavanje s obzirom na Sirok opseg zanimanja kojima je glas osnovno sredstvo rada kao Sto su: Zurnalistika, dramska umjetnost, estradna umjetnost, logopedija, surdoaudiologija, prosvjeta i druga zanimanja koja zahtijevaju neposrednu socijalnu interakciju.

CILJ: Cilj istraZivanja je bio ustanoviti akustiCke karakteristike glasa djece predSkolskog uzrasta i postojanje razlika u akustiCkim parametrima po spolu, kao i postojanje zloupotrebe fonatornog sistema kod djece ovog uzrasta.

ISPITANICI I METODE: IstraZivanje je obuhvatilo dvije grupe ispitanika: grupu djeCaka (26 ispitanika) i grupu djevojCica (20 ispitanika) hronoloSke dobi od 49 do 82 mjeseca. Produkcije vokala i suglasnika su izmjerene i snimljene diktafonom nakon Cega su snimke pohranjene na raCunaru, te se sa svrhom objektivne akustiCke analize glasova koristio raCunarski program EZ Voice Plus. RaCunarskim programom Statistica for Windows 4.5. izvrSena je statistiCka analiza. Za utvrDJivanje razlika izmeDJu dvije grupe ispitanika koriSten je T-test.

REZULTATI: Deskriptivnom statistikom je utvrDJena smanjena prosjeCna vrijednost fundamentalne frekvencije (F0), kao i poviSena vrijednost akustiCkog parametra shimmera, koji predstavlja varijacije intenziteta osnovnog laringealnog tona. T-test je potvrdio nepostojanje razlika u akustiCkim karakteristikama glasa po spolu (P>0,05).

ZAKLJUCAK: SniZena prosjeCna vrijednost fundamentalne frekvencije i poviSena vrijednost shimmera koji se u govornom glasu percipira kao promuklost, ukazuju na postojanje zloupotrebe glasa kod djece predSkolskog uzrasta. Zbog toga veliku paZnju treba posvetiti prevenciji poremeCaja kako bi se eliminisale loSe glasovne navike i omoguCila uspjeSna profesionalna orjentacija i zapoSljavanje..

 preuzeto sa

http://www.healthbosnia.com/medrada/abstract/23.htm

izvijestaj sa naucnog skupa u zagrebu i usmena izlaganja nasih profesora te asistenata...

 

 

Nevzeta Salihovic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

Cimeta Hatibovic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

Selma DZinic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

Mirela Duranovic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

 

KARAKTERISTIKE GLASA I GOVORA U SLU├„─… NO O├„─… TECENE DJECE
 

Glavni cilj ovog rada bio je ispitati povezanost akustickih karakteristika glasa sa stupnjem ostecenja sluha i stupnjem poremecaja izgovora glasova u slusno ostecene djece. Akusticka analiza podrzane fonacije i testiranje artikulacije je provedeno na 48 ucenika slusno ostecene djece dobi od 7-16 godina. Izmjereno je maksimalno vrijeme fonacije u sekundama. Rezultati  istrazivanja su pokazali da ispitana skupina slusno ostecene djece ima visok procenat poremecaja izgovora glasova i povisene vrijednosti frekvencije osnovnog laringealnog tona.     

Primjenom Pearsonovog koeficijenta korelacije utvrdeno je da postoji statisticki znacajna povezanost akustickih  karakteristika glasa sa stupnjem ostecenja sluha i stupnjem poremecaja izgovora. Znacajno nize vrijednosti maksimalnog vremena fonacije u slusno ostecenih ispitanika u odnosu na kontrolnu skupinu ukazuju da tokom rehabilitacijskog procesa mnogo vise paznje treba poklanjati vjezbama za poboljsanje govornog disanja sto ce vjerovatno doprinijeti i pravilnijem izgovoru pojedinih glasova.

 

Ahmet Kasumovic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

Husnija Hasanbegovic, Defektoloski fakultet, Sveuciliste u Tuzli, BiH

 

NOVI PRISTUPI U UcENJU JEZIKA KOD GLUHIH I KOMUNIKACIJE NA DALJINU
 

U ovom radu autori govore o pretpostavci usvajanja znanja kao i govora u gluhih osoba. Autori smatraju da se to dogada tako sto se u analizi videnog, gluha osoba za razliku od cujuce vise zadrzava na fragmentarnoj analizi objektivne stvarnosti, pri cemu u analizi dozivljaja gluha osoba ostvaruje znacajnu razliku u odnosu na cujucu. U uvjetima redukcije slusnog analizatora dolazi do prestruktuiranja mozdanih aktivnosti a integracija svih senzornih modaliteta se kod ovih osoba ostvaruje na nama nepoznatim, drugacijim nacinom, pri cemu nauceno ne umanjuje vrijednost posmatrano kroz ovu dimenzionu strukturu.  Zbog toga smo se  odlucili da pojam koji se uci stavimo u okvir unutar kojega on dominira u prostoru, te na taj nacin vjerovatno ostavlja ''jaci'' trag u memoriji percipiranog, sto predstavlja jedan originalan do sada  neupotrebljivan pristup u ucenju jezika.

Takoder smo pretpostavili da kod gluhih osoba pokret kao prateci govorni elemenat, velikom vecinom ucestvuje u izgradnji misaonih procesa te smo se odlucili na novu originalnost koja ima dvojezicnu vrijednost a to je da uceni pojam predstavimo hiroloski, sto predstavlja izvorno prvi pokusaj u svijetu  u ovoj sveri edukacije. Prema  misljenju autora vazdusni grafem kojeg gluhi nisu u mogucnosti napisati na papiru, vise je vazan u usvajanju pojma, te da on ne predstavlja samo reprodukciju napisanog zbog cega smo se odlucili predloziti stampano pismo koje moze da ima veliku vrijednost kako u poimanju, tako i komunikaciji na daljinu. Na osnovu postavljenih hipoteza, konstruisali smo test razumljivosti i test jezickih pogresaka, te nakon statistickih analiza dosli do vrlo interesantnih rezultata.

 

skinuto sa http://www.erf.hr/znanost/sluhusmenaizl.doc

 

sve primjedbe molim vas ...posaljite na mail...cijenio bih to...posto ja i nisam neki webmaster...

SITE
REFERENCE

Search Engine Submission and Internet Marketing